Felhasználási feltételek

Szerződő felek

 Jelen Internet oldal üzemeltetője, a továbbiakban Kreatív Műhely és a szolgáltatás igénybe vevője, a továbbiakban Megrendelő között az alábbi feltételekkel:

Szerződéskötés

 A Megrendelő ajándéktárgyak előállításával, nyomásával valamint eseti jelleggel, azzal összefüggő további szolgáltatásokkal (a továbbiakban: Áruk) bízza meg az Üzemeltetőt. A Szerződés a Megrendelő Interneten adott megbízásának a Kreatív Műhely által E-mailen történő visszaigazolásával jön létre. Az üzemeltető a megrendelést 48 órán belül igazolja vissza, ha ez nem valósul meg a megrendelő mentesül az ajánlati kötelezettség alól. Az interneten megkötött szerződés írásban foglaltnak tekintendő. A honlapon megkötött szerződést nem iktatja az üzemeltető. A szerződéskötés nyelve magyar. A webshop a magatartási kódexnek nem veti alá magát.

Adatbeviteli hibák kijavításának lehetősége

Az elgépelt helytelenül leadott megrendeléseket könnyedén javíthatja a böngésző vissza gombjával. A véglegesített, leadott megrendelést javítani a válasz e-mailben leírt levélben van lehetőség.  Amennyiben megkapta a "feldolgozás alatt"  levelet, és nem kaptunk javításra utaló változtatási megbízást, előfordulhat, hogy a terméket hibásan gyártjuk le, amiért felelősséget nem tudunk vállalni.

 Árak

 Az Áruk szállítása a Kreatív Műhely weboldalán megadott és a szerződéskötés napján érvényes Árak szerint történik. Az Ár a vásárlási összegből, a szállítási költségekből, tartalmazva valamennyi adót, és egyéb árösszetevőkből áll. A Kreatív Műhely fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Megrendelőt azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az árszámítással. Valamennyi Árat forintban (Ft) kell érteni.

Elállási Jog

Mivel a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elké­szített termékről beszélünk, egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áru értékesítéséről van szó ezért ebben az  esetében az elállás lehetősége kizárt.

Szavatosság

 Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg az ajándékkészítés műszaki standardjának. Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Megrendelő az Áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles megkifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Megrendelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megbízási díj a Megrendelőnek visszafizetésre kerül, és a Kreatív Műhely az Árunak a Megrendelő részére az általa megjelölt értékesítési helyen. A pótszállítás során felmerülő hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni (elállás) vagy árleszállítást követelni (árleszállítás). Az Áru meghatározott tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalás kizárt, kivéve, ha a kötelezettségvállalás kifejezett és írásbeli. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak. Minden elkészített termékre a jótállás 1 év.

Felelősség

 Az adatoknak a Megrendelő, vagy más az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt. Helytelenül kitöltött megbízásból a Megrendelőt ért kárért felelősséget nem vállalunk. A részünkre átküldött adatok, vagy a kész munkák megrongálása, vagy késedelmes kidolgozás esetében a Kreatív Műhely a megbízási díj visszafizetését vállalja, amennyiben a fenti hiba valamelyike bizonyíthatóan a szolgáltató hibájából következett be.

Figyelem! A termékek egyedi arányai miatt előfordulhat, hogy a kapott képen/ szövegen módosítanunk kell! Előfordulhat, hogy a kapott képet meg kell vágnunk, vagy ki kell egészítenünk! (Pl. 3:2 arányú kép, kör vagy négyzet alakúra való vágása, (vagy amennyiben a kép nem vágható) háttérrel való kiegészítése).

A félreértések elkerülése végett, próbáljon meg megfelelő formátumú és felbontású képet küldeni!



Kikötött Bíróság és Alkalmazandó Jog

 Jelen üzleti kapcsolattal kapcsolatos jogvitára a Ptk. rendelkezései irányadók. A viták eldöntésére – hatáskörtől függően - a PKKB, ill. a Fővárosi Bíróság illetékes.


Részleges érvénytelenség

 Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok mindkét Félre nézve hatályban maradnak. Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a felek mindkét fél érdekeinek figyelembevétele mellett igyekeznek olyan új megállapodást kötni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll.